Florescent Microscope

image

میکروسکوپ فلورسنت مدل Fluorescence Microscope (B-500 Tifl)

بررسی کیفی نشر فلورسنس انواع نمونه های زیستی و شیمیایی

  1. لطفا جهت تسریع انجام آنالیز های خود با کارشناس آزمایشگاه مرکزی هماهنگی های لازم را انجام دهید.
  2. شماره تماس کارشناس آزمایشگاه: ۰۲۴۳۳۱۵۳۰۰۷ - آقای رضایی