تیم

image

دکتر حمیدرضا شهسواری

ریاست آزمایشگاه مرکزی shahsavari@iasbs.ac.ir
image

مهندس عباس بیگلری

کارشناس آزمایشگاه مرکزی big@iasbs.ac.ir
image

محمد‌مهدی رضایی

کارشناس آزمایشگاه مرکزی Mrezaei@iasbs.ac.ir