تیم

image

دکتر حمیدرضا شهسواری

ریاست آزمایشگاه مرکزی shahsavari@iasbs.ac.ir
image

مهندس عباس بیگلری

کارشناس آزمایشگاه مرکزی big@iasbs.ac.ir
image

امیررضا ولیزاده

کارشناس آزمایشگاه مرکزی amir.valizadeh@iasbs.ac.ir