تجهیزات

NMR

رزونانس مغناطیس هسته ای مدل FT 400

FT-IR

طیف سنج مادون قرمز مدل Vector 22

AAS

طیف سنج جذب اتمی مدل Spectra 110- Varian

BET

اندازه گیری سطح ویژه مدل Bel Sorp

TGA

آنالیز توزین حرارتی مدل NETZSCH- STA 409

CHNS

آنالیز طیف وسیعی مدل Vario EL III

HPLC

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مدل KNALIER_ D-14163

Tensiometer

اندازه گیری کشش سطحی مدل K11

Rheometer

رئومتر مدل MCR 51

AFM

میکروسکوپ نیروی اتمی مدل Full

Optical Microscopy

میکروسکوپ نوری اتمی مدل IX-71

UV-Vis- NIR

دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش-بازتاب آینه ای مدل Cary 5E

Coating Machine

دستگاه لایه‌نشانی به روش کند و پاش مدل DST3

Cytation

سایتیشن مدل Cytation 5 Cell Imaging multimode Reader

Real Time PCR

ریل تایم پی سی آر مدل Real Time PCR (StepOne)

PCR

پی سی آر مدل PCR (Labcycler)

Microtom

میکروتوم مدل Microtome (DS 9502)

Fluorescent

میکروسکوپ فلورسنت مدل Fluorescence Microscope (B-500 Tifl)

ElISA Reader

الایزا ریدر مدل ELx808 Biotek

Flowcytometer

فلوسایتومتری مدل Accurai C6 (BD)

GC-MS

کروماتوگرافی گازی− اسپکتروسکوپی مدل GC 456