Nuclear Magnetic Resonance (NMR)

image

رزونانس مغناطیس هسته ای مدل FT 400

برای مطالعه جذب تابش فرکانس رادیویی توسط هسته و تعیین ساختار ترکیب مواد و یا سنتز شیمیایی استفاده می شود

  1. قیمت های مصوب شده برای حلال کلروفرم می باشد. برای حلال های دیگر قیمت ها متفاوت می باشند.
  2. لطفا جهت تسریع انجام آنالیز های خود با کارشناس آزمایشگاه مرکزی هماهنگی های لازم را انجام دهید.
  3. شماره تماس کارشناس آزمایشگاه: ۰۲۴۳۳۱۵۳۰۰۷ - آقای رضایی

انواع مدل های دستگاه NMR

ردیف نوع آنالیز قیمت (تومان)
1 1HNMR ۱۲۵۰۰۰
2 13CNMR ۱۷۵۰۰۰
3 31PNMR ۱۵۰۰۰۰
4 ۱۹FNMR ۱۵۰۰۰۰
5 DEPT-135 ۱۵۰۰۰۰
6 1DCPMG ۱۵۰۰۰۰
7 2DCOSY ۳۰۰۰۰۰
8 2DHSQC ۳۰۰۰۰۰
9 2DHMBC ۳۰۰۰۰۰
10 Other Nuclear NMR ۳۰۰۰۰۰
11 CNMR Overnight ۳۵۰۰۰۰