Gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS)

image

کروماتوگرافی گازی− اسپکتروسکوپی مدل GC 456

برای شناسایی نمونه های آزمایشگاهی و آلی و همچنین در حوزه های پزشکی و داروسازی و محیط زیست هم کاربرد دارد

  1. لطفا جهت تسریع انجام آنالیز های خود با کارشناس آزمایشگاه مرکزی هماهنگی های لازم را انجام دهید.
  2. شماره تماس کارشناس آزمایشگاه: ۰۲۴۳۳۱۵۳۰۰۷ - آقای رضایی